Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
 
 
 
 
 
 
ALR30.2000CCC116.7000CDR264.9000CPS28.7800DNP139.1000JSW20.3000KGH94.8800LPP8580.0000LTS91.0000MBK389.0000OPL6.6100PEO104.6000PGE9.0980PGN4.9700PKN102.2500PKO38.4100PLY31.2200PZU38.6300SPL303.4000TPE1.8730

Kupno i sprzedaż akcji pracowniczych

Umowa kupna-sprzedaży akcji pracowniczych

Zgodnie z treścią art. 337 k.s.h. akcje są zbywalne. Przez zbycie akcji rozumieć należy przeniesienie praw z akcji przez akcjonariusza na rzecz osoby trzeciej, która staje się podmiotem praw inkorporowanych w akcji. Zbywalność akcji jest nieodłączną cechą odnoszącą się do spółki akcyjnej. Art. 339 k.s.h. stanowi, że przeniesienie własności akcji imiennej następuje przez pisemne oświadczenie zbywcy albo na samym dokumencie akcji, albo w osobnym dokumencie oraz wymaga przeniesienia posiadania akcji. Przeniesienie posiadania może nastąpić w odrębnym dokumencie np. w umowie kupna-sprzedaży. Jeżeli umowa spółki nie zastrzega dla czynności zbycia akcji innej formy, należy ją zawrzeć w zwykłej formie pisemnej. Obowiązujące przepisy nie obligują do sporządzania omawianej umowy w formie aktu notarialnego.

Jak sprzedać akcje pracownicze?

Kupno i sprzedaż akcji pracowniczychPoniższy paragraf wyjaśni i przedstawi informacje o tym jak sprzedać akcje pracownicze. Na mocy umowy kupna-sprzedaży akcji, sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność akcji, zaś kupujący zobowiązuje się zapłacić za ów akcje ustaloną wcześniej cenę. Umowa podpisywana jest w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze stron oraz dla Zarządu Spółki, jako depozytariusza papierów wartościowych. Treść umowy zawiera oświadczenie sprzedającego dotyczące zgody na dokonanie wykreślenia jego osoby, jako właściciela akcji z księgi akcyjnej oraz wpisu w jego miejsce kupującego. Po zawarciu umowy sprzedający zobowiązany jest wydać kupującemu odcinek zbiorowy nabytych akcji pracowniczych. Następnie kupujący wysyła do Zarządu Spółki wniosek o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej jego osoby jako akcjonariusza oraz wydanie odcinka zbiorowego akcji na nowe dane, który certyfikuje ważność akcji. Odcinek zbiorowy akcji jest to dokument unikalny, wystawiony i opieczętowany przez spółkę, zawierający dane wskazane w art. 328 k.s.h., tj. firmę, siedzibę i adres spółki, oznaczenie sądu rejestrowego i numer, pod którym spółka jest wpisana do rejestru, datę zarejestrowania spółki i wystawienia akcji, wartość nominalną, serię i numer, rodzaj danej akcji i uprawnienia szczególne z akcji, wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych, ograniczenia co do rozporządzania akcją, postanowienia statutu o związanych z akcją obowiązkach wobec spółki.

Podsumowując, po zawarciu umowy kupujący wysyła do Zarządu Spółki jeden egzemplarz umowy wraz z kompletem oświadczeń, wnioskiem o dokonanie wpisu w księdze akcyjnej i wystawienie odcinka zbiorowego akcji na jego nazwisko oraz otrzymanym odcinkiem zbiorowym. W terminie około miesiąca Zarząd wystawia odcinek ponownie opieczętowany, zawierający informację kto jest właścicielem określonej w nim ilości akcji. 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dokonanie transakcji kupna-sprzedaży akcji pracowniczych pociąga za sobą obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnej. Zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek ten ciąży na kupującym. W przypadku sprzedaży akcji stawka podatku wynosi 1% podstawy opodatkowania, którą stanowi wartość rynkowa akcji będących przedmiotem sprzedaży. Przy czym wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. O tym jak rozliczyć sprzedaż akcji pracowniczych dowiesz się też wysyłając zapytanie bezpośrednio na naszą skrzynkę mailową.

Kupujący obowiązany jest złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnej na formularzu PCC-3, oraz obliczyć i zapłacić podatek w terminie 14 dni, od dnia powstania obowiązku podatkowego, tj. od dnia dokonania czynności cywilnoprawnej.

Masz pytania o sprzedaż akcji pracowniczych? Chcesz dowiedzieć się jak w praktyce wygląda skup akcji pracowniczych? Nie wiesz gdzie sprzedaż akcje pracownicze?