Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X
 
 
 
 
 
 
 
ALR49.9000CCC152.3000CDR204.0000CPS29.3000DNP126.3000JSW44.2600KGH99.9800LPP7310.0000LTS83.0000MBK422.2000OPL6.5400PEO112.5500PGE8.8100PGN5.3400PKN89.6000PKO41.9500PLY33.8000PZU42.9700SPL374.0000TPE1.4830

Akcje pracownicze

Czym są akcje pracownicze?

Akcje pracownicze to papiery wartościowe, jakie pracownicy przedsiębiorstw prywatyzowanych przez Skarb Państwa otrzymali, jako gratyfikacje pozapłacowe, proporcjonalnie do stażu pracy w przedsiębiorstwie państwowym, na podstawie ustawy o Komercjalizacji i Prywatyzacji Przedsiębiorstw Państwowych z 30. sierpnia 1996 roku. W zależności od czasu prywatyzacji przedsiębiorstwa i przekształcenia formy prawnej akcje pracownicze zostały przyznane w formie gratyfikacji pozapłacowych wynikających ze stażu pracy pracownika przypisanych bezpłatnie, lub płatnie w preferencyjnej cenie.

Akcje pracownicze są pełnoprawnymi papierami wartościowymi, a ich nabycie upoważnia nie tylko do praw o majątkowym charakterze własności, ale również do corocznego odbioru wypłacanej dywidendy oraz udziału w walnych zgromadzeniach danej spółki.

Co to jest odcinek zbiorowy?

Odcinek zbiorowy to dokument certyfikujący własność akcji, wydawany unikalnie przez spółkę, do której akcji został wydany. Odcinek zbiorowy w przypadku akcji imiennych potwierdza informacje zawarte w księdze akcyjnej w zakresie serii, ilości i numerów akcji.

Jakie informacje są umieszczone na odcinku zbiorowym?

KSH nakłada na podmioty akcyjne konieczność przedstawienia podstawowych informacji o akcjach, jakie certyfikuje odcinek zbiorowy. Są to:
 1. nazwa spółki
 2. liczba akcji
 3. seria i numery akcji
 4. wartość nominalna akcji
 5. data wydania odcinka zbiorowego
 6. podpis uprawionego reprezentanta spółki

Co to jest wartość nominalna akcji?

Akcje dla pracowników posiadają nominalną wartość, która wynika z podziału kapitału zakładowego spółki przez liczbę akcji. Wartość nominalna jest wartością pierwotną i nie odzwierciedla wartości księgowej (majątku) spółki, ani wartości rynkowej. Wraz z rozwojem spółki jej wartość księgowa, jak i rynkowa rosną, a wartość nominalna pozostaje niezmienna, jeśli nie dojdzie do podwyższenia lub obniżenia kapitału nominalnego lub umorzenia bądź dodatkowej emisji akcji.

Co to jest wartość księgowa akcji?

Akcje pracowniczeWartość księgowa akcji wynika z podziału kapitału własnego spółki przez liczbę akcji. Kapitał własny stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki a jej zobowiązaniami. Wartość księgowa stanowi więc faktyczną wartość majątku przedsiębiorstwa. Istotny pozostaje fakt aktualnej wyceny aktywów posiadanych przez spółkę, przede wszystkim nieruchomości. Z przyczyn podatkowych, w przypadku wielu podmiotów ich wartości pozostają niedoszacowane, a faktyczna wartość księgowa przedsiębiorstwa jest wyższa (na co wskazuje dynamika wzrostu cen nieruchomości na przestrzeni ostatnich 20 lat).

Akcje pracownicze a wartość rynkowa

Wartość rynkowa akcji pracowniczych stanowi wartość transakcji, po jakiej dokonywane są transakcje zakupu i sprzedaży akcji, zarówno na rynku publicznym, jak i niepublicznym. Na rynku regulowanym wartość rynkowa akcji jest prezentowana na podstawie notowań ciągłych lub jednolitych. Główny parkiet prezentowania notowań jest administrowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Notowania spółek o mniejszej kapitalizacji mogą być prezentowane w Alternatywnym Systemie Obrotu (ASO), który jest również prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod mianem NewConnect. Rynek niepubliczny pozbawiony jest prezentowania wartości rynkowej akcji w zorganizowanym systemie notowań, w obiegu pozagiełdowym pozostają jednak akcje dużych spółek Skarbu Państwa i Spółek Samorządowych, czekających na upublicznienie. Wartość rynkowa wynika zarówno z czynników specyficznych dla spółki, jak i zewnętrznych lokalnych i makroekonomicznych:
 1. potencjał rozwoju
 2. dynamika wzrostu przychodów
 3. potencjał kontraktowy
 4. polityka dywidendowa
 5. otoczenie rynkowe
 6. koniunktura popytu na wyroby
 7. wsparcie przez instytucje państwowe
 8. zainteresowanie inwestorów branżowych i instytucjonalnych
 9. wartość księgowa
Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej to zapytaj nas o akcje pracownicze pod numerem telefonu 61-221-13-22 bądź napisz do nas e-mail na adres biuro@phisa.pl.